Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych

W dniach 20 - 24 września 2015 r. w Rzeszowie po raz piąty odbył się  Kongres Mediewistów Polskich . Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych na  ogólnopolskim spotkaniu badaczy średniowiecza reprezentowali:

  • Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł,  referat: Miasta lokacyjne w krajobrazie osadniczym pogranicza polsko-ruskiego w późnym średniowieczu, (sekcja: Na styku Wschodu i Zachodu. Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych)

  • Prof. dr. hab. Grzegorz Jawor, referat: Ius Valachicum jako narzędzie kolonizacji obszarów peryferyjnych (na przykładzie pogranicza polsko-ruskiego w XIV-XVI wieku), (sekcja: Na styku Wschodu i Zachodu. Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych).

  • dr Małgorzata Kołacz-Chmiel, referat: Związki przedmałżeńskie a moralność wiejska w Polsce XV w. (sekcja: Sekcja otwarta).

  • dr Anna Obara-Pawłowska, referat: Decyzje władców w sprawach gospodarki ziemi lubelskiej jako wschodniego pogranicza monarchii piastowskiej (druga połowa XIII w. - 1370 r.) (Sekcja: Sekcja otwarta).

  • dr Paweł Jusiak, referat: Działalność publiczna starostów chełmskich w drugiej połowie XV w. (sekcja: Sekcja otwarta).

  • dr Dariusz Wróbel, Funkcjonowanie otoczenia monarszego podczas bezkrólewia i małoletności króla w Polsce w XIV i XV w. (sekcja: Średniowieczni władcy  i ich otoczenie).

  • dr Mariusz Bartnicki, referat: Ceremoniał pogrzebowy książąt ruskich XII-XIII w. w świetle źródeł narracyjnych (sekcja: Hierofanie, wierzenia, obrzędy...Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem)