Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych

 
Kontakt:


telefon: 785 327 000
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny konsultacji:

wtorek      1120-1205

środa       1030 – 1145
czwartek  940 – 1025

Pokój 233 Stara Humanistyka

 

 

 

Życiorys naukowy:

- studia magisterskie: UMCS 1997-2002
- studia doktoranckie: UMCS 2002-2006
- doktorat: UMCS 2007, promotor: prof. Anna Sochacka
- od 14 lutego 2008 r. zatrudniony w IH UMCS na stanowisku adiunkta
- kierownik studiów podyplomowych z Historii i WoS od 2010 r.

Konferencje:

1.   Konferencja międzynarodowa: XV International Medieval Congress 2008, University of Leeds (Wlk. Brytania), 7-10 lipca 2008 r.; referat pt. “The Ideological Foundations of the Polish Revindication Programme towards the State of the Teutonic Order in Prussia in the First Half of the 15th Century (1412-1422)”

2.   Konferencja międzynarodowa: Procesy zakonu krzyżackiego z sąsiadami w XIV-XV wieku. Myśl polityczna i ośrodki jej kształtowania – Zamek Bierzgłowski, 3-4 grudnia 2009 r.; referat pt. „Entuzjaści i sceptycy – polskie elity polityczne wobec idei procesu polubownego z zakonem krzyżackim jako instrumentu polityki rewindykacyjnej w czasach Władysława Jagiełły”

3.   Konferencja międzynarodowa: Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660, Warszawa 24-25 maja 2013 r., referat: „Uwagi o negocjatorach traktatów pokojowych z zakonem krzyżackim w czasach Władysława Jagiełły”

4.   Konferencja międzynarodowa: Via viatoresquaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej, Gdynia 29-30 maja 2014 r., referat: „U boku króla podróżującego. Uczestnicy Jagiełłowych objazdów w latach 1386-1434”

5.   Konferencja międzynarodowa: Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Janowiec nad Wisłą, 6-8 października 2014 r., referat: „Między ortodoksją a politycznym pragmatyzmem. Polskie elity duchowne i świeckie wobec kontaktów z hustyami w latach 1432-1433”

6.   Konferencja międzynarodowa: Akteuremittelalterlicher Außenpolitik: Das Beispiel Ostmitteleuropas, Marburg (Niemcy) 14-15 listopada 2014 r., referat: “The Polish Magnates as the sovereign Subject of the Foreign Politics during the Interregnum and the Minority of Ruler (1382-1386, 1434-1438)

7. Konferencja ogólnopolska: V Kongres Mediewistów Polskich, Rzeszów 20-24 września 2015 r., referat: „Funkcjonowanie otoczenia monarszego w okresach bezkrólewia i małoletniości władcy w Polsce XIV i XV w.”

8.   Konferencja ogólnopolska: Jan Długosz (1415-1480). Życie i dzieło, Kraków 26-27 listopada 2015 r., referat: „Bezkrólewie, małoletniość i nieobecność władcy w Rocznikach Jana Długosza”

9.   Konferencja ogólnopolska: Hołd pruski. Geneza i znaczenie, Warszawa 4 grudnia 2015 r., referat: „Hołd pruski 115 lat wcześniej – o jednym precedensie z czasów Władysława Jagiełły”

10. Konferencja ogólnopolska: Wojna Wojsko Bezpieczeństwo przez stulecia i epoki, Szczecin 5 kwietnia 2016 r., referat: „Doradcy na wojnie. Funkcjonowanie gremiów doradczych podczas kampanii wojennych w Polsce późnośredniowiecznej na przykładzie kampanii letniej z 1410 r

Publikacje:

     Monografie:

           1.    Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły, Lublin 2016, ss. 696

Artykuły:

1.   Postawy polityczne elit w Polsce I połowy XV wieku w świetle materiałów z procesu polsko-krzyżackiego z lat 1422-1423, „Annales UMCS”, sect. F, vol. 58, 2003;

2.   Wątek rewindykacji Pomorza w polityce zagranicznej Kazimierza Wielkiego w latach 1343-1364, „Res Historica”, t. 21, 2005, s. 11-28

3.   Zbigniew Oleśnicki a kwestia pruska i krzyżacka, w: Zbigniew Oleśnicki, Książę Kościoła i Mąż Stanu. Materiały z konferencji Sandomierz 20-21 maja 2005 roku, red. F. Kiryk, Z. Noga, Kraków 2006, s. 85-101

4.   Kwestia krzyżacka a wschodnia polityka Kazimierza Wielkiego po roku 1343, w: Średniowiecze polskie i powszechne, t. 4, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2007 [druk: 2008], s. 136-186

5.   Stanowisko Mikołaja Trąby wobec pokoju toruńskiego z 1411 roku i układu z Zygmuntem Luksemburskim z 1412 roku, w: Mikołaj Trąba. Mąż Stanu i Prymas Polski, red. F. Kiryk, Kraków 2009, s. 55-70

6.   Aktywność dyplomatyczna Zawiszy Czarnego na tle polityki zagranicznej Polski i Litwy w pierwszej połowie XV wieku, w: Zawisza Czarny. Rycerz najsławniejszy i najdzielniejszy, red. T. Giergiel, Warszawa 2012, s. 57-82

7.   The Ideological Foundations of the Polish Revindication Programme towards the State of the Teutonic Order in Prussia in the First Half of the 15th Century (1412-1422), [w:] Arguments and Counter-Arguments. The Political Thought of the 14th – 15th Centuries during the Polish-Teutonic Order Trials and Disputes, ed. by W. Sieradzan, Toruń 2012, s. 169-200

8.   Uwagi o negocjatorach traktatów pokojowych z zakonem krzyżackim w czasach Władysława Jagiełły, w: Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660 [tytuł równoległy w jęz. niemieckim], red. A. Bues i in., Warszawa 2014, s. 95-127

9.   Pierwsza misja dyplomatyczna Mikołaja Trąby. Uwagi na marginesie źródeł i historiografii, w: Scientia nihil estquamveritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014, s. 835-858

10. Uczestnictwo poddanych Władysława Jagiełły w procesach polubownych z Zakonem Krzyżackim w latach 1412-1414, „Studia z Dziejów Średniowiecza”, t. 19, 2015, s. 255-288

11. Bulla antypapieża Jana XXIII odkryta w Brzeziu koło Opatowa, „Roczniki Humanistyczne”, R. 63, z. 2, 2015, s. 25-47 (współautor)

12. „Hołd Pruski” sto piętnaście lat wcześniej. O jednym precedensie z czasów Władysława Jagiełły, w: „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 23, 2016, s. 95-127

13. Przyczynek prozopograficzny do dziejów tzw. wyprawy łuckiej z 1431 roku, „Res Historica”, nr 41, 2016, s. 239-252