Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych


Kontakt: 


telefon: ...
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny konsultacji w semestrze letnim 2016/2017:

poniedziałek      10.00-1100
środa                13.00-14.30

pokój 316 - Nowa Humanistyka
Życiorys naukowy:

Uzyskane wykształcenie:

   2004 - tytuł magistra historii i europeistyki (praca magisterska: Rola cesarstwa i papiestwa w zabiegach pierwszych Piastów o koronę, napisana pod kierunkiem prof. Anny Sochackiej)

   2007 - tytuł magistra politologii (praca magisterska: Obraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w twórczości filmowej Stanisława Barei, napisana pod kierunkiem prof. Ewy Maj)

   2012 - stopień doktora nauk humanistycznych (praca doktorska: Polityka gospodarcza Władysława Łokietka, napisana pod kierunkiem prof. Anny Sochackiej)

Konferencje:

1.   Via viatores quaerit.Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej,29-30 maja 2014, Gdynia. Tytuł referatu: Monarsze podróże  Władysława Łokietka.

2.   Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, 6-8 października 2014, Janowiec. Tytuł referatu: Czeskie inspiracje gospodarki polskiej na przełomie XIII-XIV wieku.

3. Kongres Mediewistów Polskich, Rzeszów, 20-24 września 2015, tytuł referatu: Decyzje władców w sprawach gospodarki ziemi lubelskiej jako wschodniego pogranicza monarchii piastowskiej (druga połowa XIII w. - 1370 r.)

4. Hungary and Poland in the Middle Ages, Pecs, 1-2 października 2015, tytuł referatu: Economic Relations between Poland and Hungary in the Middle Ages (from the Second Half of the 13th Century to the 14th Century).

5. Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy, Bydgoszcz 11-12 maja 2016, tytuł referatu: Obraz Wołochów w piśmiennictwie Jana Długosza.

 

 


Publikacje:

Monografie:

1.   Polityka gospodarcza Władysława Łokietka, Lublin 2014, ss. 441.

2.   A. Obara, D. Kupisz, K. P. Pękała, Dzieje Motycza na przestrzeni wieków, Lublin 2010.

Redakcje:

1.   A. Sochacka, Regimen - dominium - societas nobilium. Z dziejów gospodarki,administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu, (współredakcja z D. Wróblem), Lublin 2014.

2. "Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków" (współredakcja z M. Kołacz-Chmiel), Lublin 2016.

Artykuły:

1.   Krytyczna analiza stanu państwa i społeczeństwa socjalistycznego w komedii "Miś" Stanisława Barei, "Annales UMCS. Sectio K, Politologia" t. 15 (2008), s. 145-161.

2.   Recepcja poglądów ekonomicznych Zachodu w Polsce do przełomu XIII i XIV wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" t. 69 (2009), s. 13-29.

3.   Gospodarka a polityka. Decyzje gospodarcze Władysława Łokietka dotyczące wschodniego pogranicza,"Res Historica" t. 35 (2010), s. 9-40.

4.   Centrum i peryferie średniowiecznego świata w świetle monografii Janet L. Abu-Lughod " Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250-1350, "Res Historica"   t. 35 (2013), s. 285-290.

5.   Treści ekonomiczne w arengach dokumentów Władysława Łokietka, [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdzie sięciolecie urodzin, pod red. A. Sochackiej i P. Jusiaka, Lublin 2014, s. 1049-1060.

6. Monarsze podróże Władysława Łokietka, w: Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej, red. A. Teterycz-Puzio, L. Kościelak, E. Łączyńska, Słupsk 2016, s. 45-63.


7. Polish and Hungarian Economic Relations in the Middle Ages (from the Second Half of the 13th Century to the End of the 14tg Century), w: Hungaro-Polonica. Young Scholars on Medieval Polsih-Hungarian Relations, eds. D. Bagi, G. Barabas, Z. Mate, Pecs 2016, ss. 225-263.

8. Obraz Wołochów w piśmiennictwie Jana Długosza, "Balcanica Posnaniensia. Acta et studia" t. 24 (2017), s. 197-220.

Recenzje monografii:

1.   D. Wood, Medieval Economic Thought, Cambridge 2002, ss. 274; "Rocznik Lubelski" t. 35 (2009), s. 267-271.

2.   J. Watts, The Making of Polities. Europe, 1300-1500, Cambridge 2009, ss. 466; "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" t. 70 (2010), s. 241-247.

3.   N. Berend, P. Urbańczyk, P. Wiszewski, Central Europe in the High Middle Ages. Bohemia, Hungary and Poland c. 900-c. 1300, Cambridge University Press 2013, ss. 536; "Istorijski časopis" (Serbia), t. LXIV (2015), s. 443-454.