Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych

Kontakt:


telefon: (81) 537 51 86 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny konsultacji:

czwartek 930- 1030

Piątek     1230-1330

       

Pokój 224 - Stara Humanistyka

Życiorys naukowy:

W latach 1993-1998 studiowałem historię na UMCS w Lublinie. W czasie ich trwania uczęszczałem na seminarium magisterskie z Historii Polski Średniowiecznej, gdzie pod kierunkiem prof. Anny Sochackiej przygotowałem i obroniłem prace magisterską na temat: Kwestia ruska w dobie rządów andegaweńskich w Polsce 1370-1387. W 1998 r. zostałem zatrudniony w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej Instytutu Historii UMCS. W dniu 11 X 2006 r. obroniłem pracę doktorską na temat: Rozwój majątku rodziny Firlejów w drugiej połowie XV i pierwszej połowie XVI wieku napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Szczygła.

Od 1 X 2014 r. pracuję jako adiunkt w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Instytutu Historii UMCS

Konferencje:

1.   27 maja 2000 r. Janowiec nad Wisłą - II Janowieckie Spotkania Historyczne. Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów, Firlejowie w tradycji lokalnej. (ref. Dzierżawcy dóbr domeny królewskiej z rodziny Firlejów w XIV – XVI wieku)

2.   22 czerwca 2002 r. Uchanie – Dzieje Uchań (ref. Jasieńscy inicjatorami umiastowienia Uchań)

3.   10-12 października 2002 r. Białystok – Władza i Prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku. (ref. Przyczyny awansu w szeregi możnowładztwa w końcu XV i pierwszej połowie XVI wieku (na przykładzie rodziny Firlejów)

4.   16-18 maja 2005 r. Białowieża – Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej XVI – XVIII wieku”. (ref. Jan Zamoyski a Firlejowie. Stosunki partnerskie czy klientalne?)

5.   14-16 maja 2007 r. – Supraśl – Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej XVI – XVIII wieku. (ref. Firlejowie mecenasi architektury i sztuki w XVI i XVII w.)

6.   23 czerwca 2007 r. – Janowiec nad Wisłą – VII Janowieckie Spotkania Historyczne. Miejskie Dzieje Janowca. W 470 rocznicę lokacji miasta. (ref. Fundator Janowca Piotr Firlej z Dąbrowicy).

7.   9-10 października 2007 r. – Kamieniec Podolski (Ukraina) – Влада і престиж в уявленнях і повсякденних практках у середньовічній і ранньомодерній Європі. (ref. Elementy prestiżu społecznego w działalności Firlejów w XVI wieku).

8.  16-17 listopada 2007 r. – Kalisz – Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce – w dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. (Ref. Dorobek Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w zakresie historii).

9.   6-7 grudnia 2007 r. – Lublin – Miasta Lubelszczyzny w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym. Problemy i perspektywy badawcze. (Ref. Geografia lokacji miast rodziny Firlejów w XVI wieku).

10. 11-13 czerwca 2008 r. – Polanica Zdrój – Klęski elementarne na ziemiach polskich do końca XVIII wieku. (Sprawozdanie z kwerendy przeprowadzonej odnośnie projekt na terenie województw południowo-wschodniej Polski: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego).

11.  23-25 kwietnia 2009 r. – Białowieża - Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XV-XVIII wieku. (ref. Wokół oceny militarnych poczynań hetmana Mikołaja Firleja).

12.  20-21 czerwca 2009 r. – Nałęczów – 100 lecie ruchu regionalnego na Lubelszczyźnie (ref. Początki ruchu regionalistycznego na Lubelszczyźnie i jego rozwój w okresie międzywojennym (1918-1939)).

13.  16 października 2009 r. – Kielce – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Skąd Nasze Korzenie – ochrońmy przeszłości ołtarze. Społeczeństwo i gospodarka województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku (ref. Stosunek Firlejów do mieszczan i chłopów z dzierżawionych królewszczyzn w XVI wieku).

14.  18-19 marca 2010 rok, Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturowej. Międzynarodowa sesja naukowa z okazji 415-lecia inauguracji roku akademickiego w Akademii Zamojskiej (ref. Jan Zamoyski jako mecenas międzynarodowej wymiany naukowej

15.  27 maja 2010 r. – Lublin - 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i jej tradycje (ref. Charakterystyka wojsk uczestniczących w bitwie pod Grunwaldem – liczebność, organizacja, wyposażenie i uzbrojenie)

16.  24 czerwca 2011 r. – Dąbrowica - Dąbrowica. Siedem wieków historii (ref. Firlejowie z Dąbrowicy w elicie władzy Rzeczypospolitej w XVI wieku)

17.  1 marca 2013 r. – Krasnystaw – Krasnystaw na przestrzeni dziejów. 619 rocznica nadania prawa miejskiego dla Krasnegostawu (ref. Krasnystaw na szlakach handlowych średniowiecza)

18.  6 października 2014 r. – Lublin – 540 lat województwa lubelskiego (ref. Wojewodowie lubelscy z XVI i pierwszej połowy XVII wieku)

19.  24-26 października 2014 r.- Lublin - Związki społeczne, kulturalne i naukowe Lublina i Wilna w dobie nowożytnej (ref. Majątki możnowładztwa litewskiego na terenie dzisiejszej Lubelszczyzny w XV-XVI wieku)

20. 23-25 kwietnia 2015 r. – Zamość - Miasta prywatne w sieci miejskiej Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów (referat: Mecenat architektoniczny właścicieli na terenie miast prywatnych Polski w XVI - XVIII wieku)

21. 21-22 maja 2015 r. – Lublin - Dzieciństwo i starość w historiografii (referat: Schyłek kariery urzędników senatorskich z terenu Małopolski w czasach jagiellońskich. Próba charakterystyki)

22. 10-12 września 2015 r. – Augustów, Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku (referat: Obraz magnaterii w „Pamiętnikach” Albrychta Stanisława Radziwiłła)

23. 20-24 września 2015 r. – Rzeszów – V Kongres Mediewistów Polskich. Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu (referat: Działalność publiczna starostów chełmskich w drugiej połowie XV w.)

24. 7-9 października 2016 r. – Krasnystaw-Żółkiewka - Stanisław Żółkiewski – patriota, hetman, mąż stanu (referat: Urzędnicy ziemscy województwa bełskiego i ruskiego z rodziny Żółkiewskich w XV-XVIII wieku)

 

Granty:

1.   0168/H01/2005/29 „Klęski elementarne na ziemiach polskich”

Publikacje:

Monografie:

1.   Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku, Lublin 2011, ss. 199

Artykuły:

1.   Otoczenie księcia Władysława Opolczyka w czasie jego rządów na Rusi (1372 - 1379), [w:] „Bicник Львiвcькoгo Унiверситету Серія  історична”, Випуск 34, Львів 1999, s. 81-93.

2.   Dzierżawcy dóbr domeny królewskiej z rodziny Firlejów w XIV – XVI wieku, [w:] II Janowieckie Spotkania Historyczne. Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów, Firlejowie w tradycji lokalnej, Janowiec nad Wisłą 2000, s. 85 – 120. 

3.   Przyczyny awansu w szeregi możnowładztwa w końcu XV i pierwszej połowie XVI wieku (na przykładzie rodziny Firlejów),  [w:] Władza  i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. J. Urwanowicza, Białystok 2003, s. 331 – 344.

4.   Mikołaj Firlej wobec świata tureckiego i tatarskiego, [w:] Na pograniczu kultur, języków i tradycji. Prace ofiarowane profesorowi doktorowi  Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. M. Mądzika i A. A. Witusika, Lublin 2004, s. 111 – 124.

5.   Jasieńscy inicjatorami umiastowienia Uchań, [w:] Dzieje Uchań 1484-2006, pod red. K. Spaleńca, Uchanie 2006, s. 59-71.

6.   Jan Zamoyski a Firlejowie. Stosunki partnerskie czy klientalne? [w:] Patron i Dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod  red. Ewy Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Warszawa 2006, s. 273-290.

7.   Dorobek Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w zakresie historii, [w:] Dokonania Regionalnego Ruchu Naukowego w Polsce.W dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pod red. D. Wańki, Kalisz 2008, s. 175-185.

8.   Elementy prestiżu społecznego w działalności rodziny Firlejów w XVI wieku, [w:] „Socium”, vyp. 8, 2008, s. 45-55.

9.   Problematyka historyczna w publikacjach Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Notatnik Janowiecki”, nr 16, 2009, s. 299-315.

10.  Z dziejów legendy genealogicznej rodziny Firlejów. Dokumenty wpisane do Metryki Koronnej w 1618 r., [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, pod red. Bożeny Popiołek, Kraków 2010, s. 15-27.

11.  Jan Zamoyski jako mecenas międzynarodowej wymiany naukowej, [w:] Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, red. Henryk Chałupczak, Justyna Misiągiewicz, Eduard Balashov, Zamość 2010, s. 35-49.

12.  Żółkiewscy a Sobiescy w XVI-XVIII wieku, [w:] Żółkiewscy w ziemi chełmskiej, Żółkiewka 2011, s. 89-122.- [w:] Historia Żółkwi współczesnej Żółkiewki w powiecie krasnostawskim, red. B. Kiełbasa, Żółkiewka 2013, s. 93-123.

13.  Firlejowie mecenasi architektury i sztuki w XVI i XVII w., [w:] Fundator i Mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Białystok 2011, s. 81-98.

14.  Charakterystyka wojsk uczestniczących w bitwie pod Grunwaldem – liczebność, organizacja, wyposażenie i uzbrojenie, [w:] 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i jej tradycje, red. G. Jakimińska, Z. Nasalski, R. Szczygieł, Lublin 2012, s. 57-74.

15.  Firlejowie z Dąbrowicy w elicie władzy Rzeczypospolitej w XVI wieku, [w:] Siedem wieków Dąbrowicy. Studia z dziejów miejscowości, red. C. Taracha, Lublin 2012, s. 55- 84.

16.  Krąg rodzinny i polityczny Mikołaja Sienickiego (1521-1581), [w:] Kpiзь Cтoліття Cтyдії нa пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя,  red. O. Вінниченко, H. Gmiterek, Л. Зашкільняк, A. Заяць, O. Kупчинський, Н. Яковенко, Львів 2012, s. 195-202.

17.  Najazdy tatarskie na ziemie chełmską i lubelską w XV i pierwszej połowie XVI wieku oraz ich skutki, „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne”, T. V, Zamość-Łuck 2008-2010, s. 57-73 (tekst w języku polskim i ukraińskim).

18.  Wokół oceny militarnych poczynań hetmana Mikołaja Firleja, [w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Białystok 2012, s. 567-586.

19.  Krasnystaw na szlakach handlowych średniowiecza, „Zapiski Krasnostawskie”, t. IV, red. R. Maleszyk, M. Nowosadzki, A. Borzęcki, Krasnystaw 2013, s. 21-31.

20.  Czasy nowożytne (XVI-XVII wiek), [w:] Monografia gminy Ostrówek. Od pradziejów po współczesność, pod red. P. Jusiaka i D. Tarasiuka, Ostrówek 2014, s. 59-107.

21.  Geografia miast rodziny Firlejów w XVI wieku nad Wisłą środkową i jej dopływami,[w:] Scietntia nihil est quam veritatis imago.Studia  ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. A. Sochackiej i Pawła Jusiaka, Lublin 2014, s. 338-353

22. Stosunek Firlejów do mieszczan i chłopów z dzierżawionych królewszczyzn województwa sandomierskiego w XVI wieku, "Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne", t. 15, Kielce 2014, s. 11-24.

23. Działalność fundacyjna właścicieli na terenie miast prywatnych Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 17, 2016, s. 271-296.

Recenzje monografii:

1.   Rec.: MARIAN SURDACKI, Urzędów w XVII i XVIII wieku. Miasto – społeczeństwo – życie codzienne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 618, ryc. 46, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 1, 2009, s. 159-162.

2.   Rec. Księgi sądowe miasta Wąwolnicy z lat 1476-1500, oprac.: Grzegorz Jawor i Anna Sochacka, red. Ryszard Szczygieł, Lublin 1998, „Region Lubelski”, t. 7(9) 2010, s. 165-172.

3.   Rec.: Z dziejów Zaklikowa i Lubelszczyzny w okresie od XVI do XX wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Waldemara Plennikowskiego, Zaklików 2010, Wydawca: Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Ziemi Zaklikowskiej im. Anny Nagórskiej, ss. 179, „Rocznik Lubelski”, t. XXXVIII, 2012, s. 233-237.

4.   Rec. Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego, Tomaszów Lubelski 2014, ss. 405, „Rocznik Tomaszowski”, t. 3, 2014, s. 303-305.

Inne:

1.   Bibliografia prac  prof. dr. hab. Ryszarda Szczygła, [w:] Scietntia nihil est quam veritatis imago. Studia  ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. A. Sochackiej i Pawła Jusiaka, Lublin 2014, s. 15-35.

2.   Materiały źródłowe do dziejów rodziny Firlejów w Archiwum Głównym Akt Dawnych i Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Bibliotece Narodowej [w:] III Janowieckie Spotkania Historyczne, Mecenat kulturalny Firlejów, Firlejowie w tradycji lokalnej Lubelszczyzny, Janowiec nad Wisłą 2001, s. 159 – 168.

Redakcje:

1.  Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, red. P. Jusiak, J. Ternes i M. Sioma, Lublin 2014, ss. 322.

2.   Monografia gminy Ostrówek. Od pradziejów po współczesność, pod red. P. Jusiaka i D. Tarasiuka, Ostrówek 2014, ss. 338.

3.   Scietntia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. A. Sochackiej i Pawła Jusiaka, Lublin 2014, ss. 1274.