Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych


Kontakt:


telefon: (81) 537 51 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny konsultacji

Środa   11:00 - 12:30
Czwartek 9.40 - 10:40

Pokój 224 - Stara Humanistyka

Życiorys naukowy:

W latach 1994-1999 studiowałem historię na UMCS w Lublinie. Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Szczygła na temat: „Rola księstwa halicko-włodzimierskiego w stosunkach polsko-węgierskich końca XII i pierwszej połowy XIII w. ". W r. 1999 zostałem przyjęty na studia doktoranckie. W 2003 r. obroniłem pracę doktorską, napisaną pod promotorską opieką prof. dr hab. Ryszarda Szczygła pt. „ Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego”.Stopień naukowy doktora habilitowanego (specjalność naukowa: historia średniowieczna) uzyskałem 7 X 2015 r. na podstawie rozprawy: Władca i poddani w historiografii ruskiej XI-XIII w., Wyd. UMCS, Lublin 2015.1 października 2003 r. zostałem zatrudniony w Zakładzie Historii Średniowiecznej Polski w Instytucie Historii UMCS w Lublinie w charakterze adiunkta. Od 1 X 2014 r. pracuję jako adiunkt w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

 

Konferencje:

1.     Lwów 29-30 XI 2001; Korol’ Danilo Romanovič i jogo misce v ukrains’kij istorii, ref: Działalność polityczna księcia Daniela Romanowicza w latach 1217-1264.

2.     Równe -Ostróg 5-7 X 2005; Konflikt ta porozuminnja v istorii sredn’ovičnoi i rann’omodernoi Evropi, ref: Relacje księstwa krakowsko-sandomierskiego z księstwami ruskimi w XIII w.

3.     Kamieniec Podolski 5-6 X 2006; Vlada i  prestiž v ujavlennjach ta povsjakdennich praktykach u seredn’ovičnij i rann’modernii Evropi, ref: Atrybuty władzy książąt ruskich XIII w. jako element prestiżu.

4.     Lubostroń 14-16 IX 2006; Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, ref: Wizerunki książąt Romanowiczów w Kronice halicko-wołyńskiej.

5.     Drohiczyn 19-21 XII 2008 Międzynarodowa naukowa konferencja z okazji 755 rocznicy koronacji  księcia Daniela Halickiego, ref: Insygnia władzy Romanowiczów.

6.     Kijów 18 IX 2008; udział w seminarium Centrum doslidžen’ istorii kiivs’koi Rusi Instytutu Istorii Ukrainy Nacjonal’nej Akademii Nauk Ukraini, ref: Panegiryki książąt ruskich XII i XIII w. jako źródło do badań nad odstawami ideowymi władztwa Rurykowiczów.

7.     Lublin 2010, 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i jej tradycje, ref: Kwestia dowództwa pod Grunwaldem.

8.     16-18.10. 2014 r. Lublin, Imagined Communities: Constructing Collective Identities in Medieval Europe, ref: Describing the Ruthenian ethnos and foreign people in Kievian and Galichian-Volodimir chronicles in the 12th-13th centurie.

9.     8-9 grudnia 2014, Lwów, Korol’ Danilo; Kulturna I deržavotvorča spadščina jogo dobi. (miedzynarodowa konferencja organizowana pod patronatem Prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki), ref: Dwie koncepcje polityki zagranicznej ruskich władców w drugiej połowie XIII wieku. król Daniel Romanowicz i Aleksander Newski.

10.  Dzieciństwo i starość w historiografii 21-22 maja 2015 r. ref: „Książętami ustanowię im chłopów, młokosy będą panować nad nad nimi”. Rola toposu „starości”, „młodości” w przekazach latopisów ruskich XI-XIII w. nad nimi”. Rola toposu „starości”, „młodości” w przekazach latopisów ruskich XIXIII w.

11. V Kongres Mediewistów Polskich. Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu Rzeszów 20-24 września 2015 r. ref.  Ceremoniał pogrzebowy władców ruskich w XII-XIII wieku.


Granty:

1.   Wykonawca projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej, nr 2012/07/B/HS3/00912:  Wspólnoty wyobrażone: Konstruowanie tożsamości grupowych w średniowiecznej Europie

Publikacje:

Monografie:

1.   Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264, Lublin 2005, ss. 251.

2.   Władca i poddani w historiografii ruskiej XI-XIII wieku, Lublin 2015, ss. 344.

Artykuły:

1.   The Halych-Volhynian Chronicle as a Source for the History of central eastern Europe in 13-th Century, “Quaestiones Medii Aevi Novae”, vol. 13, 2008, s. 349-369.

2.   Ceremoniał powoływania władców na Rusi w XII wieku na przykładzie intronizacji książąt Igora Światosławicza i Izjasława Mścisławowicza w 1146r., „Res Historica”, nr 36, 2013, s. 73-87. http://reshistorica.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/issues/36/4.bartnicki.pdf

3.   Działalność dyplomatyczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264, [w:] Korol’ Danilo Romanovič i jogo misce v ukrains’ij IstrioriЇ, pod red. Ja Oniščuka, L’viv 2003, s. 30-41.

4.   Problemy polityczne i militarne pogranicza polsko-ruskiego w ostatnim ćwierćwieczu XII w., [w:] Na pograniczu kultur, języków i tradycji. Prace ofiarowane prof. Ryszardowi Szczygłowi w 60-tą rocznice urodzin, pod red. M. Mądzika i A. A. Witusika, Lublin 2004, s. 29-41.

5.   Polityka księcia Daniela Romonowicza wobec Litwy i Jaćwieży w latach 1245-1264, „Annales UMCS”, vol LIX, sec. F, 2004, s. 7- 24.

6.   Elita polityczna księstwa halicko-wołyńskiego w XIII w., „Ruthenica”, t. V, Kiȉv 2006, s. 106-117.

7.   Elita księstwa krakowsko-sandomierskiego wobec stosunków z księstwami ruskimi w XIII w., „Socium”, vyp. 7, Kiȉv 2007, s. 9-25.

8.   Atrybuty władzy książąt ruskich XIII w. jako element prestiżu, „Socium”, vyp. 8, Kiȉv 2008, s. 21-32.

9.   Wizerunki książąt Romanowiczów w kronice halicko-wołyńskiej, [w:] Persona, Gestus Habitusque, Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, pod red. J. Banaszkiewicza, J. Maciejowskiego, J. Sobiesiak, Lublin 2009, s. 79-91.

10.  Wizerunek "bezcestnogo knjazja" w Kronice halicko-wołyńskiej, [w:] Actes testantibus. Zbirnyk doslidžen, red. M. Litvin, L’viv 2011, s. 93-100.

11.  Sprawa koronacyjnych insygniów Daniela Romanowicza, „Zamojsko-Wołyńskie Muzealne Zeszyty”, t. V, Zamość-Łuck, 2008-2010 [druk 2012], s. 37-47.

12.  Kwestia dowództwa pod Grunwaldem, [w:] 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i jej tradycje, pod red. G. Jakimińskiej, R. Szczygła, Z. Nasalskiego, Lublin 2012 s. 61-72.

13.  „Węgirskie wrota” czy „węgierski dwór” ?. Kwestia przestrzennej lokalizacji rytu desygnacji   Igora Olegowicza na tron kijowski w 1146 r. [w:] Scientia est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014, s. 747-758.

14. I will make boys their princes; mere children will govern them”*. The Meaning of the term “old” age and “youth” in Ruthenian chronicles of the XIth–XIIIth century, [w:] Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków", Lublin 2016.

15. Gramota księcia Włodzimierza Wasylkowicza. Wokół następstwa tronu w księstwie wołyńskim i halickim XII-XIII w, "Colloquia Russsica", ser II, vl 3, 2017,s. 257-269.

16. Dwie koncepcje polityki zagranicznej władców ruskich drugiej połowy XIII w. Król Daniel i Aleksander Newski, [w:] Korol’ Danilo; Kulturna i deržavotvorča spadščina jogo dobi, red. J. Lukoms’kij, Lviv 2016.

Recenzje monografii:

1.   Rec.: A. Gil, Prawosławna eparchia chełmska do 1596 r, Lublin-Chełm 1999, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. L, 2002, nr 4., s. 206-208.

2.   Rec.: M. F. Kotljar, Galic’ko-volins’ka Rus’, Kiiv 1998, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. L, 2002, nr 1, 81-83.

3.   Rec.: Mari Isoaho, The Image of Aleksandr Nevskiy in Medieval Russia. Warrior and Saint, Leiden- Boston 2006, Brill, ss. 417, “Kwartalnik Historyczny”, R. CXV, 2008, z. 1, s. 74-76.

4.   Rec.: Dzieje Urzędowa, „Rocznik Lubelski”, t. XXXVIII, Lublin 2012,s. 230-233.

5. Rec. Myroslav Vološčuk, „Rus’” v ugors’komu korolivstvi (XI – druga polovina XIV st.): suspil’no-politična rol’, majnovistosunki, migracji, Lileja-NV,  Ivano-Frankivsk 2014, ss. 496.