Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych

http://terramedievalis.xcl.pl/images/Pracownicy/M.Kolacz/zd1.jpg
Kontakt:


telefon: ...
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny konsultacji:

urlop naukowy 24.02-31.07  2016

pokój 232 - Stara Humanistyka
Życiorys naukowy:

Studia magisterskie na UMCS w latach 1996-2001 zakończone uzyskaniem tytułu magistra historii. W roku 2001 podjęłam studia doktoranckie na tejże uczelni w Zakładzie Historii Średniowiecznej Polski w Instytucie Historii. Efektem czteroletnich badań była praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Grzegorza Jawora pt. Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu. Z dniem 1 XI 2005 r. podjęłam pracę w Instytucie Historii UMCS. W latach  2005-2008 byłam zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Średniowiecznej Polski, a następnie w latach 2008-2014 w Zakładzie Historii Gospodarczej. Obecnie od 1 X 2014 r. pracuję w Zakładzie Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych.

Konferencje:

1.   Jungowice 26-29 maja 2004 r. konferencja Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, referat  Obraz życia społeczności chłopskich pogranicza polsko-ruskiego w świetle późnośredniowiecznych chełmskich ksiąg sądowych.

2.   Toruń 16-17 listopada 2006 r. – konferencja Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w., referat Powinności chłopskie w ziemi chełmskiej w XV-XVI w.

3.   Kalisz 16-17 listopad 2007 r. konferencja Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce, referat Badania dziejów wsi lubelskiej w dorobku towarzystw regionalnych.

4.   Białystok 18-19 września 2008 r. Granice i pogranicza: mikrohistorie. – referat Pogranicze polsko-ruskie w późnym średniowieczu i u progu czasów  nowożytnych. Wieś Gorzków w powiecie krasnostawskim – trwanie i zmiana.Białystok 25-26 maja 2009 r. konferencja Rynki lokalne i regionalne w    XV-XVIII wieku – referat Zasięg rynku lokalnego a pochodzenie terytorialne mieszkańców Kamionki w ziemi lubelskiej (w świetle najstarszej księgi sądowej z lat 1481-1559).

5.   Katowice 7-9 grudnia 2009 r. konferencja Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej – ludzie pogranicza i elity regionalne – referat Elity chłopskie w Polsce w XV-XVI w. (Rodziny Bąków-Tomczyków i Zegadłów w podlubelskiej wsi Konopnica).

6.   Rzeszów 9-11 maja 2011 r. konferencja Polskie regiony – trwanie i rekonstrukcja – referat Kobieta w rodzinie i społeczności chłopskiej na pograniczu polsko-ruskim w XV-XVI w. Stan i perspektywy badań, w: Region i regionalizm w archeologii i historii.

7.   Gdynia 29-30 maja 2014 r. konferencja Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów grupy wyszehradzkiej. – referat Migracje kobiet z rodzin chłopskich i ich przyczyny w Polsce XV wieku (w świetle ksiąg oficjała lubelskiego).

8.   V Kongres Mediewistów Polskich. Recepcja i odrzucenie. ref. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu 20-24 września 2015 r.
Związki przedmałżeńskie a moralność wiejska w Polsce XV wieku

9. Dzieciństwo i starość w historiografii 21-22 maja 2015 r.ref:Nieletni pochodzenia chłopskiego w praktyce sądów kościelnych w późnośredniowiecznej Polsce.

Nagrody i wyróżnienia:

1.   Nagroda III stopnia (indywidualna) JM Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe za rok 2009.

2.   Nagroda I stopnia (zespołowa) JM Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe za rok 2012.

3.   III nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2012 ufundowaną przez Dyrektora Instytutu Historii PAN


Publikacje:

Monografie:

1.   Kołacz-Chmiel M., Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu, Lublin 2009, ss.172.

2.   Kołacz M., Tarasiuk D., Dzieje gminy Sosnowica: analiza potencjału historycznego, Sosnowica 2007, ss.215

Edycje źródłowe:

1.   Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy 1521-1555, oprac. G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, Lublin 2009, ss.145.

2.   Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, oprac. G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, A. Sochacka, Lublin 2012, ss.623

Artykuły:

1.   Obraz życia społeczności chłopskich pogranicza polsko-ruskiego w świetle późnośredniowiecznych chełmskich ksiąg sądowych, w: Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2008, s.483-498.

2.    Powinności chłopskie w ziemi chełmskiej w XV-XVI w., w: Między Zachodem a Wschodem. Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w  XVI-XVIII wieku, t.4, red. J. Wijaczka, Toruń 2007, s.36-47.

3.   Badania dziejów wsi lubelskiej w dorobku towarzystw regionalnych, w: Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce, red. D. Wańka, Kalisz 2008, s.163-174.

4.   Gospodarka wiejska na pograniczu chełmsko-lubelskim XV i XVI wieku, „Studia Łęczyńskie”, t.2-3, 2010-2011, s.11-34.

5.   Elity chłopskie w Polsce w XV-XVI w. (Rodziny Bąków-Tomczyków i Zegadłów w podlubelskiej wsi Konopnica), „Średniowiecze polskie i powszechne”, t.3(7), 2011, s.186-205.

6.   Pogranicze polsko-ruskie w późnym średniowieczu i u progu czasów nowożytnych. Wieś Gorzków w powiecie krasnostawskim – trwanie i zmiana, [w]: Granice i pogranicza. Mikrohistorie i historie życia codziennego, red. P. Guzowski, M. Liedke, M. Ocytko, Kraków 2011 [wyd.2012], s.27-38.

7.   Zasięg rynku lokalnego a pochodzenie terytorialne mieszkańców Kamionki w ziemi lubelskiej (w świetle najstarszej księgi sądowej z lat 1481-1559), w: Rynki lokalne i regionalne w XV-XVIII wieku, red. P. Guzowski, K. Boroda, Białystok-Kraków 2013, s.19-34.

8.   Człowiek wobec natury. Profil produkcyjny gospodarstw chłopskich na obszarze ziemi chełmskiej w XV–XVI wieku, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych t. I, red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012, s.629-648.

9.    Kobieta w rodzinie i społeczności chłopskiej na pograniczu polsko-ruskim w XV-XVI w. Stan i perspektywy badań, w: Region i regionalizm  w archeologii i historii, red. J. Hoff, S. Kadrow, Rzeszów 2013, s.184-196.

10.   Jawor G, Kołacz-Chmiel M., Przemiany etniczne na obszarach wiejskich pogranicza polsko-ruskiego w późnym średniowieczu (na przykładzie międzyrzecza Wisły i Bugu), w: Scientia nihil est quam veritatis imago, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014, s.113-130.

Recenzje monografii:

...