Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych

http://terramedievalis.xcl.pl/images/Pracownicy/Prof.A.Sochacka/Beztytuu.jpg


Kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Życiorys naukowy:

Studia historyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w l. 1966-1971 zakończone pracą magisterską p.t. Konfederacja Spytka z Melsztyna w 1439 r. napisaną pod kierunkiem profesora Kazimierza Myślińskiego. Od 1971 r. zatrudniona na stanowisku asystenta stażysty, następnie asystenta i starszego asystenta w Zakładzie Historii Średniowiecza UMCS jako doktorantka profesora Kazimierza Myślińskiego przygotowała pracę doktorską n. t. Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu. W tym czasie odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. dr. Józefa Garbacika i na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Samsonowicza. Po obronie doktoratu w 1980 r. awansowała na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej UMCS. Dalsze badania koncentrowała na dziejach społecznych i politycznych Polski XV w. prowadząc kwerendy archiwalne (w Krakowie, Warszawie, Lwowie, Wrocławiu) i uczestnicząc w seminarium prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 1993 r. na podstawie monografii Jan z Czyżowa – namiestnik Władysława Warneńczyka.Kariera rodziny Półkozów Czyżowskich w średniowieczu. W l. 1981-1997 angażowała się w prace nad spisami urzędników koordynowane przez prof. dr. hab. Antoniego Gąsiorowskiego z Polskiej Akademii Nauk.W 2000 r. otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS, na którym pracowała do przejścia na   emeryturę w 2014 r.

Zainteresowania badawcze: historia polityczna i społeczna Polski późnośredniowiecznej oraz zagadnienia związane z osadnictwem i gospodarką w Lubelskiem w średniowieczu

Publikacje:

Monografie:

1.   S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł, Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego. Warszawa 1986,ss.185, mapa.

2.   Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu. Lublin 1987, ss.241.

3.   Urzędnicy małopolscy XII - XV wieku. Spisy. Oprac. J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P. K. Wojciechowski, B. Wyrozumska.Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy.Pod red. A. Gąsiorowskiego. T.IV, z. 1, Wrocław 1990, ss.377.

4.   Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy.Pod red. A. Gąsiorowskiego. T.III, z.3, Kórnik 1998, ss.243.

5.   Jan z Czyżowa namiestnik Władysława Warneńczyka. Kariera rodziny Półkozów Czy- żowskich w średniowieczu. Lublin 1993, ss.242

Edycje źródłowe:

      1.   Dokument lokacyjny Zwolenia z 1425 r. (w:) Zwoleń, dzieje miasta i ziemi. Pod red. K. Myślińskiego, Lublin 1976, s.311-325.

        2.   Księgi sądowe miasta Wąwolnicy z lat 1476-1500. Oprac. G. Jawor, A. Sochacka. Red. R. Szczygieł. Lublin 1998, ss.281.

        3,   Dokumenty do dziejów Łęcznej w XV w. Oprac. i przekład. Łęczna 2002, ss. 53.

        4.  Łęczna w zapiskach średniowiecznych sądów. Oprac. i przekład, Łęczna 2003, ss.46.

        5.   Najstarsza księga sądowa miasta Kamionki w ziemi lubelskiej 1481-1559. Oprac. A. Sochacka, G. Jawor, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss.

        6.   Najstarsza wzmianka źródłowa o Motyczu: dokument księcia Władysława Łokietka z 1317 r. dla Dzierżka i Ostasza z Bejsc. Wstęp, oprac. i przekł. A. Sochacka,Lublin 2009, ss.12, il.

        7.   Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku. Oprac. G. Jawor, M. Kołacz- Chmiel, A. Sochacka, Lublin 2012, ss. 601

 Artykuły:

1.   [Artykuły opublikowane ponownie w zbiorze Regimen, dominium, societasnobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu. Red. A. Obara-Pawłowska, D. Wróbel, Lublin 2014, ss. 385 cytuję: Soch. Reg.].

2.   Konfederacja Spytka z Melsztyna z 1439 r. - rozgrywka polityczna czy ruch ideologiczny? „Rocznik Lubelski”, t.16(1973), s.41-65.

3.   Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu. „Rocznik Lubelski”, t.25/26 (1983/1984), s.7-30, mapa; Soch. Reg., s. 129-155.

4.   Zjazdy polsko-litewskie w Lublinie i Parczewie w czasach Władysława Jagiełły. „Annales UMCS”, Sec.F, vol.XLI/XLII(1986/1987), s.65-80.

5.   Organizacja zarządu dóbr ziemskich w województwie lubelskim w średniowieczu. „Rocznik Lubelski”, t.28/29(1986/1987), s.31-50; Soch. Reg., s. 81-101.

6.   Przed nadaniem prawa miejskiego. (w:) Dzieje Końskowoli. Pod red. R. Szczygła, Lublin 1988, s.21-34.

7.   Łęczna i okolice w średniowieczu (X-XV w.). (w:) Łęczna. Studia z dziejów miasta.Pod red. E. Horocha, Łęczna 1989, s.19-29.

8.   Wąwolnica w systemie zarządu średniowiecznej Lubelszczyzny. (w:) Dzieje Wąwolnicy. Pod red. S. Partyckiego, Wąwolnica 1992, s.28-39; Soch. Reg., s. 21- 30.

9.   Kmita Dobiesław z Wiśnicza (zm.1478) pierwszy wojewoda lubelski. (w:) Słownik biograficzny miasta Lublina. Pod red. T. Radzika, J. Skarbka i A. A. Witusika, T.I, Lublin 1993, s.137-140.

10.  Bychawa i okolice w średniowieczu. W: Dzieje Bychawy. Pod red. R. Szczygła. Bychawa-Lublin 1994, s.23-37.

11.  Problemy genealogii Półkozów Czyżowskich. W: Ludzie i herby w dawnej Polsce. Pod red. P. Dymmela. Lublin 1995, s.11-33. tab.2.

12.  Mikołaj Cebulka z Czechowa. (w:) Słownik biograficzny miasta Lublina. T. II. Pod. red. T. Radzika, A. A. Witusika i J. Ziółka. Lublin 1996, s.32-34.

13.  Rodowody lubelskich dzielnic.(w:) Lublin w dziejach i kulturze Polski. Pod red. T. Radzika i A. A. Witusika. Lublin 1997, s. 405-418.

14.  Skarbek Jakub z Góry herbu Awdaniec (zm. 1438). (w:) Polski słownik biograficzny. T. XXXVIII, Warszawa-Kraków 1997, s.14-15.

15.  Mikroregion ostrowski w średniowieczu - powstanie osady i parafii. (w:) Dzieje Ostrowa Lubelskiego. Pod red. R. Szczygła. Lublin 1998, s.33-58.

16.  Zarząd ziemiami Rusi Czerwonej w połowie XV wieku. (w:) Central’na i Schidna Evropa v XV-XVIII stolittjach: pitannjasocial’noekonomičnoj ta političnoj istorij. Red. L. Zaškil’njak, M. Krikun, L’viv 1998, s.95-105.

17.  Dzieje Garbowa w średniowieczu. (w:) Wracamy w przeszłość... Pod red. R. Wójcika, Garbów 1999, s.41-60.

18.  Posiadłości Lewarów w Lubelskiem w średniowieczu. (w:) II Janowieckie spotkania historyczne „Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów”. Janowiec nad Wisłą 2000, s.15-58; Soch. Reg., s.103-127.

19.  Początki parafii w Kocku na tle osadnictwa i stosunków własnościowych w rejonie Tyśmienicy i dolnego Wieprza w XII-XIII w. „Roczniki Humanistyczne”, t.48(2000), s.525-541; Soch. Reg., s. 67-79.

20.  Polityczne i administracyjne związki terytorium lubelskiego z Sandomierzem w średniowieczu. (w:) Sandomierz - z dziejów polityki, prawa i kultury. Red. P. Witek, A. Wrzyszcz, Sandomierz 2001, s.74-88; Soch. Reg., s. 31-42.

21.  Początki nadwiślańskich parafii archidiakonatu lubelskiego w średniowieczu. (w:) IV Janowieckie Spotkania Historyczne: Parafie rejonu Wisły środkowej w XII - XIX w. Zarys dziejów parafii w Janowcu nad Wisłą. Materiały sesji naukowej 15 czerwca 2002, Janowiec nad Wisłą 2002, s.11-32; Soch. Reg., s. 53-66.

22.  Odpowiedź na uwagi Jarosława Nikodema o karierze Jana z Czyżowa. „Almanach Historyczny”, t.5(2003), s.339-349.

23.  Możnowładcy polscy wobec unii horodelskiej. (w:) Średniowiecze polskie i powszechne, t.3, pod red. I. Panica i J. Sperki, Katowice 2004, s.122-139.

24.  Udział Jana z Czyżowa w zarządzie wschodnich rubieży Królestwa Polskiego w latach 1440-1447. (w:) Na pograniczu kultur, języków i tadycji.Prace ofiarowane prof. dr. Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. M.. Mądzik i A. A. Witusik, Lublin 2004, s.65- 73.

25.  Biskupstwo chełmskie w polityce Władysława Jagiełły do roku 1417. „Res Historica”, t.20 (2005), s.11-24; Soch. Reg., s. 195-208.

26.  Stefan, biskup chełmski (1383-1416/1417), (w:) Polski słownik biograficzny, z. XLIII, Kraków 2005, s. 147-149.

27.  Wczesnośredniowieczny ośrodek religijny w Gołębiu a problem genezy dwu prebend plebańskich w parafii. (w:) Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane profesor Aleksandrze Witkowskiej z okazji 40-lecia pracy naukowej. Red. U. Borkowska, C. Deptuła, R. Knapiński, Z. Piłat, E. Wiśniowski, Lublin [2005], s. 489-498; Soch. Reg., s. 43-51.

28.  Właściciele Bełżyc w średniowieczu: Wielowiejscy herbu Mądrostki i Tarnowscy oraz Pileccy herbu Leliwa. (w:) Studia z dziejów Bełżyc. [red. K. Spaleniec], Lublin 2006, s.29-42.

29.  Suchodolski Maciej (zm. między 1431 a 1434) sędzia ziemski lubelski, (w:) Polski słownik biograficzny, t. XLV, Warszawa-Kraków 2008, s. 288-290.

30.  Zmiany własności posiadłości wiejskich w okolicach Lublina w XV w. (transakcje kupna-sprzedaży). (w:) Obrót nieruchomościami na ziemiach polskich od średniowiecza do XXI wieku. Red. F. Kusiak, Poznań-Wrocław 2008, s. 7-25; Soch. Reg., s. 261-277.

31.  Granice Łucki i Szczekarkowa w XV w., (w:) Hereditaspraeteriti. Additamentaarchaeologica et historicadedicata Joanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi. Red. H. Taras i A. Zakościelna, Lublin 2009, s. 515-521, mapa.
Jeńcy krzyżaccy u Jana Kuropatwy w Łańcuchowie w 1435 r. "Studia Łęczyńskie", t. 1 (2009), s. 15-27.

32.  Kazimierz Myśliński (1916-1999). (w:) Słownik biograficzny miasta Lublina. Red. T. Radzik, A. Witusik, J. Ziółek, t.III, Lublin 2009, s. 213-215.

33.  Jan (Jasiek) z Bogumiłowic, starosta lubelski. (w:) Słownik biograficzny miasta Lublina. Red. T. Radzik, A. Witusik, J. Ziółek, t.III, Lublin 2009, s. 132-134.

34.  Sieciech (Sieciej) z Grojca, starosta lubelski. (w:) Słownik biograficzny miasta Lublina. Red. T. Radzik, A. Witusik, J. Ziółek, t.III, Lublin 2009, s. 270-271.

35.  Piotr ze Szczekocin, starosta lubelski. (w:) Słownik biograficzny miasta Lublina. Red. T. Radzik, A. Witusik, J. Ziółek, t.III, Lublin 2009, s. 235-236.

36.  Dama pobożna - przyczynek do religijności kobiet w Polsce u schyłku średniowiecza. (w:) Kobiety o kobietach. Studia i szkice. Średniowiecze i czasy nowożytne. Red. W. Zawitkowska, Rzeszów 2010, s. 31-52.

37.  Powiązania lubelskiej i chełmskiej hierarchii urzędniczej w XV wieku. (w:) Urzędy państwowe, organy samorządowe oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. Red. H. Gmiterek, J. Łosowski, Kraków 2010, s. 17-35; Soch. Reg., s. 247-259.

38.  Podległość parafialna okolic Łęcznej w średniowieczu. (w:) Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Red. R. Jop, Łęczna 2010 (druk 2011), s. 17-26.

39.  Powody lokalizacji w Lublinie grunwaldzkiego wotum Władysława Jagiełły. "Res Historica", t. 31 (2011), s. 21-36; Soch. Reg., s. 209-222.

40.  Szczukowski Paweł h. Gryf (zm. po 1456), łowczy kamieniecki. (w:) Polski słownik biograficzny, t. XLVII, z. 195, Warszawa-Kraków 2011, s. 484-489.

41.  Szczukowski Krystyn (Krzczon) Mikołaj herbu Gryf, podkomorzy kamieniecki. (w:) Polski słownik biograficzny, t. XLVII, z. 195, Warszawa-Kraków 2011, s. 483-484.

42.  Państwo krzyżackie i jego stosunki z sąsiadami w XIV i na początku XV wieku. (w:) 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i jej tradycje. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 600. rocznicę bitwy. Red. G. Jakimińska, Z. Nasalski, R. Szczygieł, Lublin 2012, s. 9-18.

43,  Wieś Dąbrowica w średniowieczu (w świetle źródeł pisanych z XIV i XV wieku). (w:) Siedem wieków Dąbrowicy. Studia z dziejów miejscowości. Red. C. Taracha, Lublin 2012, s. 31-54.

44.  W kręgu Zawiszy Czarnego - kariery rycerskie w Polsce późnego średniowiecza. (w:) Zawisza Czarny. Rycerz najsławniejszy i najdzielniejszy. Red. T. Giergiel, Warszawa 2012, s. 119-139.

45.  Najdawniejsze dzieje parafii w Kazimierzu Dolnym. (w:) Historia narrat. Studia mediewistyczne ofiarowane Profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi. Red. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka, Lublin 2012, s. 277-291.

46.  Dzieje Krzczonowa w średniowieczu. (w:) Dzieje Krzczonowa 1359-2011. Red. K. Spaleniec, Krzczonów 2012, s. 27-91.

47.  Początki sejmiku chełmskiego, w: Kriz’ stolittja. Studii na pošanuMikoliKrikuna z nagodom 80-riččja, L’viv 2012, s. 79–91; Soch. Reg., s. 279-291.

48.  Związki rodzinne szlachty lubelskiej ze szlachtą ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu. (w:) Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. Red. W. Bukowski i T. Jurek, Kraków 2013, t. I, s. 497-518.

49.  Królowa Jadwiga w Lublinie i Zawichoście – przyczynek do badań nad troską o bezpieczeństwo publiczne w Polsce w końcu XIV wieku, w: Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 2013, s. 29–40.

50.  Szlachta-mieszczanie w Lublinie w XV wieku, w: Sapientiaanimorum magistra est. Wartościw nauce – wartości w polityce, red. E. Maj, M. Wichmanowski, A. Dawidowicz, Lublin 2013, s. 605–632; Soch. Reg., s. 157-179.

51.  Biskupice w ziemi lubelskiej – przedmiot gospodarki czy polityki Zbigniewa Oleśnickiego?(w:) Ecclesia, regnum, fontes: studia z dziejów średniowiecza. Red. M. Piber-Zbieranowska, P. Węcowski, Warszawa 2014.

52.  Zjazdy szlachty lubelskiej w późnym średniowieczu. (w:) Anna Sochacka, Regimen, dominium, societasnobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu. Red. A. Obara-Pawłowska, D. Wróbel, Lublin 2014, s. 293-307.

53.  Ziemia lubelska pomostem migracji szlachty polskiej na Ruś w późnym średniowieczu. (w:) Anna Sochacka, Regimen, dominium, societasnobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu. Red. A. Obara-Pawłowska, D. Wróbel, Lublin 2014, s.223-246.

54.  Kariera szlachcica na prowincji w XV w. - Mikołaj z Prawiedlnik herbu Bończa, burgrabia, komornik sądowy, podsędek i sędzia ziemski lubelski.(w:) Scientia nihil estquamveritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014, s. 600-618.

55.  Średniowiecze. (w:) Monografia gminy Ostrówek. Od pradziejów po współczesność. Red. P. Jusiak, D. Tarasiuk, Ostrówek 2014, s. 37-58