Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych
Kontakt:


telefon: 081-537-51-77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny konsultacji

środa      12-13

czwartek 11-13

pokój 222 Stara Humanistyka


Życiorys naukowy:

ur. 1944, Zamość; magisterium – 1966, UMCS; doktorat – 1973, UMCS; habilitacja – 1990, UMCS; stanowisko profesora nadzwyczajnego – 1992; tytuł profesora – 1999; stanowisko profesora zwyczajnego – 2003. Kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej w l. 1990-2014; prodziekan Wydziału Humanistycznego w l. 1990-1993, dziekan tego Wydziału w l. 1993-1999, prorektor UMCS w l. 2008-2012.

Staże naukowe:

Uniwersytet im. I. Franko we Lwowie 1974; 1976; 1977; 1988; 1990; 1992; Uniwersytet im. I. Szewczenki w Kijowie 1976, 1977; Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu 1987, 1998.

Główne zainteresowania badawcze:

Dzieje miast środkowoeuropejskich w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych; osadnictwo Małopolski północno-wschodniej do XVI wieku; osadnictwo i podziały terytorialne Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu.
Znaczna część dorobku naukowego dotyczy średniowiecznej i wczesno nowożytnej przeszłości Lubelszczyzny, zwłaszcza funkcjonujących tam ośrodków miejskich. 

Aktywne uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych:

Członek PTH od 1966 (członek Zarządu Głównego od 2010 r.); PTHer. od 1989 (wiceprezes Oddziału Lubelskiego); Lubelskie Towarzystwo Naukowe, członek rzeczywisty 1994; członek Komitetu Nauk Historycznych PAN (1996-2007), Komisji Historii Miast od 1991; Komisji Geografii Historycznej od 1993. Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie (przewodniczący 1983-88 i 1991-1994, następnie – wiceprzewodniczący); redaktor naczelny Regionu Lubelskiego 1990-2000; członek Rady Naukowej Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu (w latach 1995-2006 przewodniczący), Rada Muzeum Lubelskiego (członek od 1990, przewodniczący 1994-2008, obecnie wiceprzewodniczący); Rada Muzeum w Sandomierzu (1999-2003 przewodniczący); Rada Muzeum Zamojskiego (2005-przewodniczacy), Rada Główna Szkolnictwa Wyższego (1999-2002); Stały Komitet Mediewistów Polskich (od 2004), Państwowa Komisja Akredytacyjna (2005-2007), Komisja Historyczna Oddziału Lubelskiego PAN – od 2003; redaktor naczelny Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska w l. 2006-2014.

Promotor 12 doktoratów:

•  Andrzej Rozwałka, Rola wzgórza staromiejskiego w formowaniu się lubelskiego ośrodka miejskiego w średniowieczu – 1994 (druk w Wydawnictwie UMCS 1997).

•  Włodzimierz Czarnecki, Przemiany osadnicze ziemi chełmskiej od połowy XIV do końca XVI wieku – 1997 (druk w postaci artykułów w Roczniku Chełmskim, t. 3: 1997 - t. 9: 2003).

•  Marek Florek, Zaplecze osadnicze Sandomierza i rozwój funkcji miejskich w średniowieczu – 2001 (druk w Wydawnictwie Semper 2005).

•  Marta Romanowska, Wójtostwa dziedziczne w miastach Małopolski w późnym średniowieczu – 2002 (druk w Wydawnictwie DiG 2006).

•  Mariusz Bartnicki, Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264 – 2003 (druk w Wydawnictwie UMCS 2005).

•  Grażyna Jakimińska, Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w latach 1555-1651 – obrona 25 I 2006 r.

•  Paweł Jusiak, Rozwój majątku rodziny Firlejów w drugiej połowie XV i pierwszej XVI wieku - obrona 11 X 2006 r.

•  Marta Chojęta, Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej od XIV do połowy XVI wieku - obrona 02 XII 2008 r.

•  Oleksander Baran, Ośrodki grodowo-miejskie Księstwa Halicko-Włodzimierskiego w XIII i pierwszej połowie XIV wieku – obrona 11 IV 2012 r.

•  Olha Hul, Konflikty społeczne we Lwowie w XVI wieku – obrona 6 XI 2013 r.

•  Janina Biegalska, Towarzystwa regionalne Lubelszczyzny w XX wieku i ich rola w rozwoju badań nad przeszłością regionu – obrona 20 XI 2013 r.

•  Dominik Szulc, Zabiegi o realizację unii polsko-litewskiej w latach 1501-1569 – obrona 21 V 2014 r.

Publikacje:

...Książki autorskie i współautorskie, ważniejsze artykuły i redakcje:

1.    Dzieje miasta Zwolenia od pół. XVI do końca XVIII w. W: Zwoleń, dzieje miasta i ziemi. Red. K. Myśliński, Lublin 1976, (współautor)

2.    Konflikty społeczne w Lublinie w pierwszej połowie XVI wieku. Warszawa 1977, PWN.

3.     Przywilej lokacyjny Zamościa z 1580 roku, Lublin 1980.

4.     Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego woj. lubelskiego. [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. IV, Warszawa 1986, (współautor).

5.     Dzieje Końskowoli. Lublin 1988, (współautor i red. naukowy).

6.     Problemy dziejów i konserwacji miast zabytkowych. Radom-Kazimierz Dolny 1990, (współautor i red. naukowy).

7.     Lokacje miast w Polsce XVI wieku. Lublin 1989.

8.     Dzieje Włodawy. Lublin - Włodawa 1991, (współautor i red. naukowy).

9.      Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy. [w:] Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, t. III, z. 2, red. A. Gasiorowski, Kórnik 1992, ss. 280, (współautor ).

10.    Dzieje Wąwolnicy, Wąwolnica 1992, (współautor ).

11.    Dzieje Sandomierza, red. H. Samsonowicz, t. II, cz. l - W okresie świetności, cz. 2 - W czasach stagnacji i upadku, red. F. Kiryk, Warszawa 1993, (współautor ).

12.    Red. Regionu Lubelskiego, t. 4(6) za lata 1989-1990, Lublin 1993, ss. 128.

13.    Zarys dziejów miasta. Lublin 1993, Wyd. Multico, ss. 51, (współautor ).

14.    Dzieje Bychawy. Bychawa- Lublin 1994, ss. 218, (współautor i red. naukowy).

15.    Konfederacja tarnogrodzka i jej tradycje, Tarnogród 1995, ss. 70 (Przedmowa i redakcja naukowa).

16.    Akademia Zamojska w dziejach i życiu miasta, Zamość 1995, (współautor i red. naukowy).

17.    Red. Regionu Lubelskiego, t. 5(7) za lata 1991-1993, Lublin 1996, ss. 279.

18.    Chełm i Chełmskie w dziejach. Chełm 1996, (współautor i red. naukowy).

19.    Dzieje Ostrowa Lubelskiego, Ostrów Lubelski 1998, ss. 386 (współautor i red. naukowy).

20.    Red. Regionu Lubelskiego, t. 6(8) za lata 1994-1996, Lublin 1998, ss. 298.

21.    Radom – lokacja miasta, odkrywanie zamku, Radom 2001, (współautor).

22.    Dzieje Parczewa 1401-2001, Parczew-Lublin 2001, (współautor).

23.    Studia z dziejów Kocka, Lublin 2003, (współautor i red. naukowy).

24.    Kozienice – monografia miasta, Kozienice 2004 (współautor).

25.   Tarnobrzeg. Dzieje miasta do 1939, red. F. Kiryk, Tarnobrzeg 2005, (współautor ).

26.    Dzieje Hrubieszowa, Hrubieszów 2006, (współautor i red. naukowy).

27.    Dzieje Tarnogrodu, Tarnogród 2006, (współautor i red. naukowy).

28.    Bełżec przez dzieje, Bełżec 2008, (współautor).

29.    Lublin. Dzieje miasta, t. I: od VI do końca XVIII wieku, Lublin 2008, (współautor).

30.    Początki miast konkurencyjnych na wododziale Bugu i Sanu na przełomie XVI i XVII wieku, "Kresy Południowo-Wschodnie. Rocznik Przemyskiego Centrum Nauki i Kultury Zamek", R. V-VI, 2007-2008.

31.    Unia Lubelska, [w:] 440 lat Unii Polsko-Litewskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2009, s. 14-16 (tekst również w j. litewskim).

32.    Lublin miejsce sejmu unijnego w 1569 r., [w:] Unia Lubelska – Unia Europejska, red. I. Hofman, Lublin 2010, s. 61-68.

33.    Z dziejów Zaklikowa i Lubelszczyzny w okresie od XVI do XX wieku, red. W. Plennikowski, Zaklików 2010, (współautor).

34.    Początki miasta Kodnia – podlaskiej rezydencji Sapiehów, [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze, pod red. Bożeny Popiołek, Kraków 2010, s. 169-175.

35.    Lubelszczyzna przez dzieje cz. I, [w:] Lubelszczyzna. Środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe, red. M. Pietrzak, Lublin 2010, s. 6-7.

36.    Zainteresowanie kaliską procedurą wyboru rady miejskiej we Lwowie w drugiej połowie XVI wieku, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – miejsca – przedmioty, red. T. Grabarczyk i in., wyd. DiG, Warszawa 2011, s. 469-475 (Ryszard Szczygieł).

37.    Dzieje Urzędowa, Lublin-Urzędów 2011, ss. 515 (współautor i red. naukowy z M. Surdackim).

38.    Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, Lublin-Tomaszów 2011, ss. 527 (współautor i red. naukowy).

39.    Lublin. Rozwój przestrzenny ośrodka miejskiego od lokacji do współczesności, „Renowacja i Zabytki”, nr 3 (39), Kraków 2011, s. 22-37

40.    Polskie Towarzystwo Historyczne a towarzystwa regionalne po II wojnie światowej, „Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe Ojczyzny”, t. XIII, 2011, s. 17-31.

41.    Przywilej lokacyjny miasta Tomaszowa z 1621 roku, (Wstęp, tekst łaciński i tłumaczenie polskie), Tomaszów Lubelski 2012, ss. 17.

42.    Ustrój miasta Kalisza od XIII do XVI wieku i jego wpływ na funkcjonowanie innych gmin miejskich, [w:] Kalisz na przestrzeni wieków, red. T. Baranowski, A. Buko, Kalisz 2013, s. 179-190.

43.    Sandomierz wzorem dla organizacji gmin miejskich w Królestwie Polskim od XIV do XVIII wieku, red. K. Burek, T. Giergiel, Sandomierz 2013, s. 57-88.

44.    Lublin średniowieczny i wczesno nowożytny, [w:] Lublin, Album, Wydawnictwo „Pietrzak”, Lublin 2013.

45.    Tomasz Zamoyski - bohater dzieła Stanisława Żurkowskiego, [w:] Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego 1594-1638, Tomaszów Lubelski 2014, s. XV-XXX.

46.    Parczew w dziejach. Na królewskim szlaku historii, red. M. Szumiło, Parczew 2014 (współautor).

47.    Historia w działalności towarzystw regionalnych po 2000 roku (inspiracje badań naukowych i upowszechnienie wiedzy o przeszłości), [w:] X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy: Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa. Referaty i prezentacje, red. J. Derenda, Bydgoszcz 2014, s. 45-54. 

48. Miasta prywatne w Polsce od XIV wieku do 1772 roku -chronologia lokacji, właściciele pełnione funkcje, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. XXVII, s. 13-15.

49. red. Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-19555, Lublin 2015, ss. 303.